2023-01-01 00:00:00 persion متدهای دریافت رسید و حواله انبار، ذخیره حواله انبار و حذف حواله انبار در API نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا https://hesabfa.com/img/hesabfa-logo.png https://hesabfa.com/help/api/Warehouses متدهای رسید و حواله انبار در API نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

متدهای رسید و حواله انبار در رابط برنامه نویسی حسابفا


Copyed
URL: https://api.hesabfa.com/v1/warehouse/get

پارامترهای اجباری:

apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
number شماره رسید یا حواله
Copyed
{
   apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
   userId: 'mail@example.com',
   password: '123456',
   number: 1002      
 }

آیتم های موجود در پاسخ:

Success
ErrorCode
ErrorMessage
(مشاهده توضیحات)
Result object از رسید یا حواله. شامل ساختار زیر می باشد:
Number شماره رسید یا حواله
InvoiceNumber شماره فاکتور
InvoiceType نوع فاکتور ( جدول نوع فاکتور )
WarehouseCode کد انبار
DestinationWarehouseCode کد حواله انتقال
Date تاریخ حواله
Notes یادداشت و توضیحات
Delivery تحویل
Freight حمل و نقل
Project پروژه
Receiving دریافت شده (رسید ورود به انبار یا حواله خروج از انبار)
Items آرایه ای از اقلام حواله، شامل ساختار زیر:
ItemCode کد کالا
Reference ارجاع
Notes توضیحات
Item کالا
Code کد کالا
Name نام کالا
Quantity تعداد
Copyed
{
  Success: true,
  ErrorCode: 0,
  ErrorMessage: "",
  Result: {
     { 
      "Id": 6, 
      "Number": 1002, 
      "InvoiceNumber": "1007",
      "InvoiceType": 0,
      "WarehouseCode": 11,
      "DestinationWarehouseCode": 0,
      "Date": "2016-08-27T00:00:00",
      "Notes": "حواله خروج از انبار - فاکتور فروش # 1007",
      "Delivery": "",
      "Freight": "",
      "Project": "",
      "Receiving": false,
    }, 
    "Items":[
    {
      "Id": 43,      
      "ItemCode": "000002", 
      "Reference": 12, 
      "Notes": "توضیحات",
      "Item": {
        "Id": 34,
        "Code": "000002",
        "Name": "کالای تست 1",
        ...
    },
      "Quantity":1.000000      
    }, 
    … 
  }
}
Copyed
URL: https://api.hesabfa.com/v1/warehouse/GetById

پارامترهای اجباری:

apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
id id رسید و حواله انبار
idList لیست id های رسید و حواله انبار
Copyed
{
   apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
   userId: 'mail@example.com',
   password: '123456',
   id: 23,
   idList: [23,24,25]      
 }
نکات ضروری
  یکی از پارامترهای id یا idList وارد شود.

آیتم های موجود در پاسخ:

Success
ErrorCode
ErrorMessage
(مشاهده توضیحات)
Result آرایه ای از رسید با حواله های موجود می باشد. هر رسید یا حواله شامل ساختار زیر می باشد:
Number شماره رسید یا حواله
InvoiceNumber شماره فاکتور
InvoiceType نوع فاکتور ( جدول نوع فاکتور )
WarehouseCode کد انبار
DestinationWarehouseCode کد حواله انتقال
Date تاریخ حواله
Notes یادداشت و توضیحات
Delivery تحویل
Freight حمل و نقل
Project پروژه
Receiving دریافت شده (رسید ورود به انبار یا حواله خروج از انبار)
Items آرایه ای از اقلام حواله
Copyed
{
  "Success": true,
  "ErrorCode": 0,
  "ErrorMessage": "",
  "Result": [
    {
      "Id": 23,
      "Number": 1019,
      "InvoiceNumber": "",
      "InvoiceType": 1,
      "WarehouseCode": 11,
      "DestinationWarehouseCode": 0,
      "Date": "2016-08-27T00:00:00",
      "Notes": "رسید ورود به انبار - فاکتور خرید - ارجاع: 456456",
      "Delivery": "",
      "Freight": "",
      "Project": "",
      "Receiving": true,
      "Items": [
       {…
       }
      ]
    },
    {…
    },
    {…
    }
  ]
}
Copyed
URL: https://api.hesabfa.com/v1/warehouse/GetReceipts

پارامترهای اجباری:

apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
type نوع رسید یا حواله انبار ( جدول نوع حواله انبار )

پارامترهای اختیاری:

queryInfo Object فیلتر و مرتب سازی (مشاهده توضیحات)
Copyed
{
  apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
  userId: 'mail@example.com',
  password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
  type: 1,
   queryInfo:{
    SortBy: 'Date',
    SortDesc: true,
    Take: 20,
    Skip: 0
  }
} 

آیتم های موجود در پاسخ:

Success
ErrorCode
ErrorMessage
(مشاهده توضیحات)
Result آرایه ای از رسید یا حواله های موجود می باشد. هر رسید یا حواله شامل ساختار زیر می باشد:
Number شماره رسید یا حواله
InvoiceNumber شماره فاکتور
InvoiceType نوع فاکتور ( جدول نوع فاکتور )
WarehouseCode کد انبار
DestinationWarehouseCode کد حواله انتقال
Date تاریخ حواله
Notes یادداشت و توضیحات
Delivery تحویل
Freight حمل و نقل
Project پروژه
Receiving دریافت شده (رسید ورود به انبار یا حواله خروج از انبار)
Items آرایه ای از اقلام حواله:
Copyed
{
  "Success": true,
  "ErrorCode": 0,
  "ErrorMessage": "",
  "Result": [
    {
      "Id": 23,
      "Number": 1019,
      "InvoiceNumber": "",
      "InvoiceType": 1,
      "WarehouseCode": 11,
      "DestinationWarehouseCode": 0,
      "Date": "2016-08-27T00:00:00",
      "Notes": "رسید ورود به انبار - فاکتور خرید - ارجاع: 456456",
      "Delivery": "",
      "Freight": "",
      "Project": "",
      "Receiving": true,
      "Items": [
       {…
       }
      ]
    },
    {…
    },
    {…
    }
  ]
}
Copyed
URL: https://api.hesabfa.com/v1/warehouse/save

پارامترهای اجباری:

apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
deleteOldReceipts آیا رسید یا حواله های قدیمی برای این فاکتور حذف شوند؟
receipt
Number شماره رسید یا حواله
InvoiceNumber شماره فاکتور
*InvoiceType نوع فاکتور ( جدول نوع فاکتور )
WarehouseCode کد انبار
DestinationWarehouseCode کد حواله انتقال
Date تاریخ حواله
Notes یادداشت و توضیحات
Delivery تحویل
Freight هزینه حمل
Project پروژه
Receiving دریافت شده (رسید ورود به انبار یا حواله خروج از انبار
Items آرایه ای از اقلام حواله، شامل ساختار زیر
ItemCode کد کالا
Quantity تعداد
Reference ارجاع
Notes توضیحات
Copyed
{
  apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
  userId: 'mail@example.com',
  password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
  deleteOldReceipts: true,
   "receipt": 
    {
      "Id": 23,
      "Number": 1019,
      "InvoiceNumber": "",
      "InvoiceType": 1,
      "WarehouseCode": 11,
      "DestinationWarehouseCode": 11,
      "Date": "2016-08-27T00:00:00",
      "Notes": "رسید ورود به انبار - فاکتور خرید - ارجاع: 456456",
      "Delivery": "",
      "Freight": 0,
      "Project": "	هزینه حمل",
      "Receiving": true,
      "Items": [
       { 
       ItemCode: 6,
       Quantity: 1,
       Reference: 'PQ-1224',
       Notes: ""
       },
       { 
       ItemCode: 7,
       Quantity: 2,
       },
       ...
      ]
    }
  } 
نکات ضروری
 1. با فراخوانی این متد رسید یا حواله انبار برای فاکتور خرید یا فروش صادر می گردد. در صورتی که کالاهای فاکتور در چندین انبار مختلف وجود داشته باشند به ازای هر انبار باید یکبار این متد را فراخوانی کرد و در هر فراخوانی کالاها و تعداد مورد نیاز به تفکیک انبار ذکر گردد.
 2. در صورتی که مقدار پارامتر deleteOldReceipts=true باشد، کلیه حواله های قبلی صادر شده برای فاکتور حذف خواهند شد و حواله جدید صادر می شود.
 3. کلیه آیتم های باید از نوع کالا و با قابلیت کنترل موجودی باشند در غیر اینصورت حواله ثبت نخواهد شد.
 4. در صورتی که فیلد DestinationWarehouseCode دارای مقدار باشد، فیلدهای شماره و نوع فاکتور نادیده گرفته می شوند و حواله انتقال صادر خواهد شد.

آیتم های موجود در پاسخ:

Success
ErrorCode
ErrorMessage
(مشاهده توضیحات)
Result در صورت موفقیت آمیز بودن، Object رسید یا حواله ذخیره شده یا ویرایش شده درون Result قرار می گیرد.:
Number شماره رسید یا حواله
InvoiceNumber شماره فاکتور
InvoiceType نوع فاکتور ( جدول نوع فاکتور )
WarehouseCode کد انبار
DestinationWarehouseCode کد حواله انتقال
Date تاریخ حواله
Notes یادداشت و توضیحات
Delivery تحویل
Freight حمل و نقل
Project پروژه
Receiving دریافت شده (رسید ورود به انبار یا حواله خروج از انبار
Items آرایه ای از اقلام حواله، شامل ساختار زیر:
ItemCode
Reference ارجاع
Notes توضیحات
Item کالا
Code کد کالا
Name نام کالا
Quantity تعداد
Copyed
{
  "Success": true,
  "ErrorCode": 0,
  "ErrorMessage": "",
  "Result": [
    {
      "Id": 23,
      "Number": 1019,
      "InvoiceNumber": "",
      "InvoiceType": 1,
      "WarehouseCode": 11,
      "DestinationWarehouseCode": 0,
      "Date": "2016-08-27T00:00:00",
      "Notes": "رسید ورود به انبار - فاکتور خرید - ارجاع: 456456",
      "Delivery": "",
      "Freight": "",
      "Project": "",
      "Receiving": true,
      "Items": [
       {…
       }
      ]
    },
    {…
    },
    {…
    }
  ]
}
Copyed
URL:https://api.hesabfa.com/v1/warehouse/delete

پارامترهای اجباری:

apiKey
userId
password
loginToken
پارامتر های اجباری برای تمامی متد ها
(مشاهده توضیحات)
number شماره رسید یا حواله مورد نظر
Copyed
{
  apiKey: 'asdfASR^%FDHdsfg456',
  userId: 'mail@example.com',
  password: '123456',
  loginToken: 'f6b912...45fdc',
  number: 1001,
} 

آیتم های موجود در پاسخ:

Success
ErrorCode
ErrorMessage
(مشاهده توضیحات)
Result در صورت موفقیت آمیز بودن مقدار true درون Result قرار می گیرد.
Copyed
{
  Success: true,
  ErrorCode: 0,
  ErrorMessage: "",
  Result: true
}