2023-01-01 00:00:00 persion راهنمایی لیست کد های خطا در سرویس API نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا https://hesabfa.com/img/hesabfa-logo.png https://hesabfa.com/help/api/errorcode جدول کد های خطا در API نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

جدول کد های خطای رابط برنامه نویسی نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا


لیست کد های خطا در سرویس API حسابفا در زیر ذکر شده اند.

کد خطا شرح
100 InternalServerError خطای داخلی در نرم افزار
101 TooManyRequests تعداد در خواست ها در دقیقه از حد مجاز بیشتر شده است
103 MissingData در درخواست ارسالی پارامتر Data وجود ندارد
104 MissingParameter پارامتر ضروری ارسال نشده است. برای اطلاعات بیشتر به فیلد ErrorMessage نگاه کنید
105 ApiDisabled API غیرفعال است
106 UserIsNotOwner کاربر، صاحب کسب و کار نیست
107 BusinessNotFound کسب و کار پیدا نشد
108 BusinessExpired کسب و کار منقضی شده است
109 FinanYearNotFound سال مالی پیدا نشد
110 IdMustBeZero Id شی ارسالی باید صفر باشد
111 IdMustNotBeZero Id شی ارسالی نباید صفر باشد
112 ObjectNotFound شی درخواستی پیدا نشد. برای اطلاعات بیشتر به فیلد ErrorMessage نگاه کنید
113 MissingApiKey ApiKey ارسال نشده است
114 ParameterIsOutOfRange پارامتر خارج از رنج است. برای اطلاعات بیشتر به فیلد ErrorMessage نگاه کنید
120 Duplicate request id شناسه یکتای درخواست تکراری
190 ApplicationError خطای حسابفا. برای اطلاعات بیشتر به فیلد ErrorMessage نگاه کنید