بدهکاران و بستانکاران

در حسابفا در هر لحظه تراز هر شخص را می توانید ببینید. به کمک کارت حساب اشخاص تراکنش های مالی شخص را ببینید و به کمک گزارش بدهکاران و بستانکاران وضعیت کل طرف حساب ها را یکجا ببینید.

مشاهده طرح ها و قیمت ها
hesabfa features

گزارش بدهکاران و بستانکاران

با کمک گزارش بدهکاران و بستانکاران همواره لیست بروز اشخاص بدهکار و بستانکار در اختیار شماست. می توانید در لیست جستجو یا فیلتر کنید، گزارش خود را چاپ کنید یا خروجی اکسل تهیه کنید.

Hesabfa Dashboard
Hesabfa Dashboard
Hesabfa Dashboard

کارت حساب اشخاص

با کارت حساب اشخاص تمام رخدادها، تراکنش ها و اطلاعات مرتبط با یک شخص را یکجا مشاهده کنید. کالاها و خدمات خریداری شده یا فروخته شده به شخص را ببینید و جمع فاکتورهای شخص را مشاهده نمایید.

Hesabfa Dashboard