مرکز آموزش حسابفا

گزارش مرور حساب ها


گزارش مرور حساب ها، تمام حساب ها را بصورت طبقه بندی شده، همراه با گردش بدهکار، بستانکار و مانده بدهکار و بستانکار هر حساب به شما نشان میدهد. همچنین تراکنش های مربوط به حسابهای معین و تفصیلی را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.

برای مشاهده گزارش مرور حساب ها در حسابفا ، از صفحه گزارش ها، گزارش مرور حساب ها را انتخاب کنید.