مرکز آموزش حسابفا

گزارش لاگ کاربران سیستم


گزارش لاگ کاربران، تمام فعالیت های کاربران سیستم را به شما نشان می دهد.

برای مشاهده لاگ کاربران در حسابفا ، از صفحه گزارش ها، گزارش لاگ کاربران سیستم را انتخاب کنید.