مرکز آموزش حساب فا

گزارش لاگ کاربران سیستم


گزارش لاگ کاربران، تمام فعالیت های کاربران سیستم را به شما نشان می دهد.

برای مشاهده لاگ کاربران در حساب فا، از صفحه گزارش ها، گزارش لاگ کاربران سیستم را انتخاب کنید.