مرکز آموزش حسابفا

گزارش فروش کالا یا خدمات به تفکیک فاکتور و مشتری


در این گزارش فروش یک کالا یا خدمات را میتوانید پیگیری و بررسی کنید. این گزارش به شما نشان می دهد که یک کالا یا خدمات را، در طی چه فاکتورهایی و به چه مشتری هایی و در چه تاریخی فروخته اید.

برای مشاهده این گزارش در حسابفا ، از صفحه گزارش ها، گزارش فروش کالا یا خدمات به تفکیک فاکتور را انتخاب کنید.