مرکز آموزش حسابفا

گزارش فروش به تفکیک کالا یا خدمات


گزارش فروش به تفکیک کالا یا خدمات، میزان فروش کالاها یا خدمات را در طی یک دوره (بین دو تاریخ خاص) به شما نشان میدهد. در این گزارش امکان فیلتر کردن کالاها یا خدمات بر اساس دسته بندی نیز وجود دارد.

برای مشاهده گزارش فروش به تفکیک کالا یا خدمات در حسابفا ، از صفحه گزارش ها، گزارش فروش به تفکیک کالا یا خدمات را انتخاب کنید.