مرکز آموزش حساب فا

گزارش صورت سود و زیان در حساب فا


صورت سود و زیان درآمدها و هزینه های یک موسسه را در یک دوره زمانی معین نشان می دهد.

برای مشاهده گزارش سود و زیان در حساب فا، از صفحه گزارش ها بر روی صورت سود و زیان، کلیک کنید.