مرکز آموزش حسابفا

گزارش صورت سود و زیان در حسابفا


صورت سود و زیان درآمدها و هزینه های یک موسسه را در یک دوره زمانی معین نشان می دهد.

برای مشاهده گزارش سود و زیان در حسابفا ، از صفحه گزارش ها بر روی صورت سود و زیان، کلیک کنید.