مرکز آموزش حساب فا

گزارش صورتحساب سرمایه در حساب فا


صورتحساب سرمایه یک گزارش مالی است که در آن سرمایه ابتدای دوره، تغییرات سرمایه در طی دوره و سرمایه پایان دوره مالی نشان داده می شود.

برای مشاهده صورتحساب سرمایه در حساب فا، از صفحه گزارش ها بر روی صورتحساب سرمایه، کلیک کنید.