مرکز آموزش حسابفا

گزارش ترازنامه یا بیلان در نرم افزار حسابداری حسابفا


ترازنامه (بیلان یا صورت وضعیت مالی)، وضعیت یک موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.

برای مشاهده گزارش ترازنامه در حسابفا ، از صفحه گزارش ها بر روی گزارش ترازنامه، کلیک کنید.

تصویر گزارش ترازنامه در نرم افزار حسابداری حسابفا

تصویر صفحه دریافت و پرداخت