مرکز آموزش حساب فا

گزارش ترازنامه یا بیلان در نرم افزار حسابداری حساب فا


ترازنامه (بیلان یا صورت وضعیت مالی)، وضعیت یک موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.

برای مشاهده گزارش ترازنامه در حساب فا، از صفحه گزارش ها بر روی گزارش ترازنامه، کلیک کنید.

تصویر گزارش ترازنامه در نرم افزار حسابداری حساب فا

تصویر صفحه دریافت و پرداخت