مرکز آموزش حسابفا

ثبت پرداخت وجه یا چک به طرف حساب


برای ثبت پرداخت وجه یا چک به طرف حساب، از منوی عملیات مالی گزینه «پرداخت وجه / چک» را انتخاب میکنیم.

سپس در صفحه پرداخت وجه، ابتدا گزینه «بابت بدهکاری» را انتخاب کرده و از لیست اشخاص، شخص مورد نظر را انتخاب میکنیم. در ادامه شرح را وارد میکنیم. بعنوان مثال در اینجا مینویسیم: بابت بستانکاری دوره مالی قبل و تاریخ پرداخت را وارد میکنیم.

فرض کنید بخشی از این پرداخت وجه، بصورت نقدی، بخشی بصورت بانکی و بخشی را بصورت دو فقره چک پرداخت نموده ایم. بنابراین یک بار افزودن پرداخت نقدی، یک بار افزودن فیش بانکی و دو بار افزودن چک را میزنیم تا فرم های لازم برای ما باز شود. سپس اطلاعات پرداخت نقدی، بانکی و چک ها را تکمیل نموده و دکمه ثبت را می زنیم.

با اینکار بصورت اتوماتیک، سیستم یک سند حسابداری به شکل زیر برای ما صادر میکند:

حساب بدهکار بستانکار
حسابهای پرداختنی / نام طرف حساب ۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق ها / صندوق اصلی ۱,۰۰۰,۰۰۰
حسابهای پرداختنی / نام طرف حساب ۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک ها / بانک ملت ۲,۰۰۰,۰۰۰
حسابهای پرداختنی / نام طرف حساب ۵,۰۰۰,۰۰۰
اسناد پرداختنی / بانك تجارت ۵,۰۰۰,۰۰۰
حسابهای پرداختنی / نام طرف حساب ۵,۰۰۰,۰۰۰
اسناد پرداختنی / بانك تجارت ۵,۰۰۰,۰۰۰


تصویر صفحه پرداخت وجه از طرف حساب

تصویر صفحه دریافت و پرداخت