مرکز آموزش حساب فا

ثبت موجودی (مانده) اول دوره صندوق و بانک


جهت ثبت موجودی (مانده) اول دوره صندوق و بانک در نرم افزار حساب فا، از منوی منوی عملیات مالی > سند افتتاحیه (مانده اول دوره) > صندوق ها و بانک ها را انتخاب و با انتخاب صندوق یا بانک، مانده ابتدای دوره آن را ثبت کنید.