مرکز آموزش حسابفا

مدیریت چک ها در نرم افزار حسابفا


در راهنمای دریافت و پرداخت فاکتور و راهنمای دریافت چک از طرف حساب و پرداخت چک به طرف حساب با چگونگی ثبت یک چک دریافتی یا پرداختی آشنا شدیم.

اما برای تغییر وضعیت چک و سایر عملیات های مربوط به چک شامل وصول چک ، واگذاری به بانک ، عودت چک ، و حذف چک باید از طریق لیست چک های دریافتی یا لیست چک های پرداختی اقدام نمایید.

از منوی لیست > چک های دریافتی برای دسترسی به لیست چک های دریافتی و عملیات های مربوط به آنها و از منوی لیست > چک های پرداختی برای دسترسی به چک های صادره یا پرداختی و عملیات های مربوط به آنها استفاده می کنیم.