مرکز آموزش حسابفا

ثبت مانده اول دوره اشخاص (طرف حساب ها)


جهت ثبت مانده اول دوره اشخاص در نرم افزار حسابفا ، از منوی منوی عملیات مالی > سند افتتاحیه (مانده اول دوره) > بدهکاران و بستانکاران را انتخاب و با انتخاب یا تعریف شخص، مانده ابتدای دوره آن را ثبت کنید. اشخاص دارای مانده بدهکار را در قسمت بدهکاران یا حساب های دریافتنی و افراد دارای مانده بستانکار را در قسمت بستانکاران یا حساب های پرداختنی ثبت کنید.