مرکز آموزش حسابفا

صورتحساب معین اشخاص (کارت حساب اشخاص)


برای مشاهده صورتحساب معین اشخاص، از منوی تعاریف، لیست اشخاص را باز کرده و از لیست اشخاص، بر روی شخص مورد نظر کلیک کنید تا صفحه اطلاعات کامل شخص باز گردد. در پایین این صفحه صورتحساب معین شخص نمایش داده می شود.

شما می توانید صورتحساب شخص را چاپ کرده یا از آن PDF یا خروجی CSV تهیه کنید.

نکته

صورتحساب معین شخص از تلفیق حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی شخص بدست می آید. در بعضی از سیستم های حسابداری، از حسابی تحت عنوان جاری اشخاص استفاده می شود، اما حسابفا از دو حساب "حساب های دریافتنی (بدهکاران)" و "حساب های پرداختنی (بستانکاران)" برای نگهداری بدهکاری و بستانکاری اشخاص استفاده میکند.