مرکز آموزش حسابفا

دفتر کل، معین و تفصیلی در نرم افزار حسابداری حسابفا


دفتر کل، دفتری است که حسابهای یک موسسه به تفکیک، در آن نگهداری می شود. دفتر معین و تفصیلی همانند دفتر کل است اما برای نگهداری حسابهای جزئی تر.

برای مشاهده دفتر کل، معین و تفصیلی در حسابفا ، از منوی گزارشات یا از صفحه گزارش ها، دفتر کل، معین و تفصیلی را انتخاب کنید.

در حسابفا ، می توانید از دفتر کل و معین خروجی اکسل (excel) تهیه کنید.