مرکز آموزش حسابفا

دریافت و پرداخت پول، نقدی، بانکی و چک


شما در صفحه دریافت یا پرداخت می توانید سه نوع تراکنش نقدی، بانکی و چکی را ثبت نمایید.

تصویر صفحه دریافت وجه بصورت نقدی، بانکی و چک تصویر صفحه دریافت و پرداخت

توضیحات صفحه دریافت وجه و چک بر اساس تصویر

۱  دریافت وجه یا چک سه گزینه بابت بستانکاری ، بابت درآمد و سایر را در اختیار شما قرار میدهد.
این سه گزینه در صفحه پرداخت وجه شامل بابت بدهکاری، بابت هزینه و سایر می باشد.

۲  شخص پرداخت کننده وجه یا چک (و در صفحه پرداخت شخص دریافت کننده)

۳  اگر در قسمت ۱ گزینه بابت درآمد (بابت هزینه در صفحه پرداخت) را انتخاب کنید در این قسمت می بایست حساب مربوط به درآمد یا هزینه و در صورت تمایل حساب تفصیلی مربوطه را انتخاب کنید.
اگر در قسمت ۱ گزینه سایر را انتخاب کنید به شما این امکان داده می شود تا هر حسابی را در این قسمت انتخاب نمایید که این گزینه معمولاً توسط حسابدار مورد استفاده قرار میگیرد.

۴  ریز درآمد یا ریز هزینه همان حساب تفصیلی می باشد.
در حسابفا ورود حساب تفصیلی اجباری نیست اما توصیه می شود که حساب تفصیلی نیز تعریف و انتخاب شود. راهنمای تعریف حساب تفصیلی

۵  شرح تراکنش: اگر شرح تراکنش وارد نشود، حسابفا بصورت اتوماتیک یک شرح برای تراکنش ایجاد و ثبت میکند.

۶  تاریخ دریافت یا پرداخت وجه یا چک

۷  در حسابفا شما می توانید دریافت های همزمان مربوط به یک عملیات را با هم ثبت نمایید، دریافت نقدی، بانکی و چکی. بعنوان مثال اگر از شخصی بابت خدمات ارائه شده، در یک تاریخ معین مبلغی بصورت نقدی و مبلغ یا مبالغی بصورت بانکی و بخشی از آن نیر در قالب یک یا چند فقره چک دریافت شده است، تمام آنها را در یک قبض دریافت می توانید ثبت کنید.(همانند تصویر بالا)

توجه

  • دقت کنید که تراکنش های مربوط به دو شخص متفاوت یا دو تاریخ متفاوت یا دو عملیات مالی متفاوت را نباید در یک قبض دریافت یا پرداخت ثبت نمایید بلکه باید بصورت جداگانه ثبت کنید.
  • دریافت ها و پرداخت های مربوط به یک فاکتور را در زیر همان فاکتور و با باز نمودن فاکتور مربوطه از لیست فاکتورها ثبت کنید تا در وضعیت فاکتور لحاظ گردد و ترجیحاً از این صفحه برای دریافت ها و پرداخت های مربوط به فاکتورها استفاده نکنید.

۸  حذف یک تراکنش از لیست