مرکز آموزش حسابفا

تنظیمات سند حسابداری


برای تنظیمات سند حسابداری از منوی تنظیمات گزینه تنظیمات سند را انتخاب میکنیم.

در صفحه تنظیمات سند شما می توانید امکان نمایش شماره عطف در هنگام چاپ، و عنوان امضاکنندگان سند را وارد نمایید.

همچنین امکان تعریف شرح های پیش فرض یا پر تکرار برای استفاده در هنگام ثبت سند وجود دارد.