در پایان هر ماه بابت ثبت هزینه حقوق مراحل زیر را طی می کنیم :

ابتدا حساب تفصیلی هزینه حقوق و نام پرسنل را ایجاد می نماییم. از منو تعاریف وارد صفحه ی حساب های تفصیلی می شویم. سایر تفصیلی را کلیک کرده از قسمت سمت راست، افزودن حساب به گروه را انتخاب می کنیم .

1- ابتدا باید حساب تفصیلی هزینه حقوق را ایجاد نماییم و به حساب معین هزینه حقوق ربط  دهیم .

2- حساب تفصیلی برای حقوق پرداختنی نیز ایجاد می کنیم. نام  پرسنل در حساب تفصیلی تعریف و به حساب معین حقوق پرداختنی ربط می دهیم.

3- سپس از منو عملیات مالی وارد صفحه ی سند حسابداری می شویم .

در این پنجره سند حسابداری مربوط به هزینه حقوق آن ماه را به تاریخ پایان ماه ثبت می کنیم :

حساب معین : هزینه حقوق و حساب تفصیلی را نیز هزینه حقوق انتخاب می کنیم در ردیف شرح کلیک کرده و سیستم شرحی که در بالا تایپ کرده ایم را بصورت اتوماتیک درج می نماید . در ستون بدهکار کل هزینه حقوق که در آن ماه باید به تمامی پرسنل بپردازیم را وارد می کنیم .

در ردیف بعد : حساب معین: حقوق پرداختنی و حساب تفصیلی نام پرسنل را انتخاب کرده ، در ردیف شرح کلیک می کنیم تا شرح درج شود سپس مبلغ حقوقی که به آن پرسنل بابت یک ماه باید بپردازیم را در ستون بستانکار درج می کنیم .

در ردیف بعد مثل ردیف قبل مراحل را طی کرده تنها تفاوت آن در حساب تفصیلی است که نام پرسنل دیگری انتخاب می کنیم و مبلغ حقوق مربوط به آن شخص را در ستون بستانکار درج می نماییم .


4- هنگام پرداخت حقوق به پرسنل ( یا هنگامیکه به پرسنل وجهی را پرداخت می کنیم قبل از موعد پرداخت حقوق) بصورت زیر ثبت می زنیم :

 از منو عملیات مالی وارد صفحه ی پرداخت وجه/چک می شویم و گزینه سایر را کلیک کرده ، حساب را حقوق پرداختنی ،

تفصیلی را نام پرسنل انتخاب می نماییم . به هر طریقی که پرداخت انجام شده مثلا نقدی، گزینه افزودن پرداخت نقدی را انتخاب و اطلاعات این

قسمت را تکمیل می کنیم در نهایت گزینه ثبت را کلیک می کنیم .منبع: مرکز آموزش حساب فا

برچسب ها: حقوق - پرسنل - ثبت - حسابداری - آموزش حسابداری