hesabfa-blog-images

هزینه حقوق و دستمزد

یکی از با اهمیت ترین اسناد حسابداری که حساسیتهای خاص خود را دارد سند ثبت حقوق و دستمزد است. برخی از حسابداران در این خصوص عملکرد خیلی خوبی از خود دارند. شاید در نگاه اول خیلی مهم به نظر نیاید ولی باید توجه داشته باشید این سند یک سند ترکیبی از مجموعه قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری است.

 بهتر است با فهرست حساسیتهای سند حقوق و دستمزد بیشتر آشنا شوید :

·         برای ثبت سند حتماً باید با آخرین بخشنامه های قانون کار آشنا باشید .

·         صدور فیش حقوقی می تواند دیگر کارکنان را از روند محاسبه آشنا نماید تا جای هیچگونه ابهامی نباشد .

·         برای پرداخت کارکنان می توانید از کارتهای عضو شتاب در بانک عامل خودتان استفاده کنید .

·         سند حقوق و دستمزد می بایست حتما در سند جداگانه به تاریخ پایان هر ماه ثبت گردد .

·         پیوست های قابل قبول این سند لیست الکترونیکی بیمه ، خلاصه عملیات الکترونیکی حقوق می باشد.

·         لزوماً نباید تاریخ محاسبه حقوق با پرداخت یکی باشد .

·         حساب مساعده در سایر حسابهای دریافتنی- مساعده کارکنان کد می شود .

·         حساب حقوق کارکنان باید به تفضیل در حساب سایر حسابهای پرداختنی مطالبات حقوق کارکنان نام هر فرد به ثبت برسد.

·         اسناد حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل یک شرکت باید به نحوی مطلوب و منظم طبقه بندی شود به گونه ای که امکان پیگیری و بررسیهای بعدی را به آسانی فراهم نماید. بهتر است در هر شرکت پرونده ای از اطلاعات پرسنلی کارگران تهیه و نگهداری گردد .

·         همیشه کل ۳۰ درصد بیمه در حساب سایر حسابهای پرداختنی اداره تامین اجتماعی در طرف بستانکار قرار می گیرد .

·         مراقب باشید! پایان ماه بعدی مهلت ارسال هر دو لیست حقوق به واحد مالیاتی است .

·         با توجه به اینکه هزینه حقوق مندرج در اظهارنامه و دفاتر با جمع لیستهای ارسالی طی سال توسط واحد مالیاتی مطابقت داده می شود و در صورت تفاوت، مشمول مالیات و جرائم خواهد شد لذا در این خصوص دقت نمایید .

·         محاسبه مالیات بسیار مهم است حتماً طبق معافیت حقوق عمل کنید و آن را فراموش نکنید .

·         اگر نرم افزار اختصاصی برای این کار ندارید حتما از اکسل آماده حقوق و دستمزد استفاده کنید.