ترازنامه چیست؟

ترازنامه عبارت است از صورت حسابی که دارائیها ، بدهیها و سرمایه مالک یک واحد اقتصادی را در یک تاریخ معین نشان می دهد و در اشکال مختلفی تهیه می شود که نمونه رایج آن به  شکل T است .

 

معمولا در تهیه ترازنامه ، نکات زیر را در نظر می گیرند :

 

1-   نوشتن عنوان :

عنوان ترازنامه شامل سه سطر جداگانه به شکل زیر است :

 1-1 نام واحد اقتصادی : "تعمیر گاه نوریان

2-1 نام گزارش یا صورت حساب مالی : ترازنامه .

3-1 تاریخ گزارش : به تاریخ  31 خرداد ماه  1397، نوشتن تاریخ دارای  اهمیت زیادی می باشد ,  چون مبالغ مندرج در ترازنامه ، وضعیت مالی موئسسه را در آن تاریخ مشخص می نماید .

 

2- واحد اندازه گیری :

در حسابداری واحد انداره گیری رویدادهای مالی ، پول رایج هر کشور است که در ایران ریال می باشد .

 

3- ترتیب نوشتن دارائی ها :

معمولا در ترازنامه دارائیها به ترتیب قابلیت تبدیل به نقد نوشته می شوند . دارائیهایی که در جریان عادی عملیات زودتر تبدیل به نقد می شوند در ابتدا و دارائیهایی که دیرتر به نقد تبدیل می شوند یا به منظور کسب وجه نقد استفاده می شوند در ردیف های بعدی درج می گردند .

 

4-  ترتیب نوشتن بدهیها و سرمایه :

سرمایه بعد از نوشتن بدهیها در ترازنامه می آید، زیرا حق بستانکاران بر حق صاحب سرمایه تقدم دارد . بدهیهای مختلف واحد اقتصادی به ترتیب تاریخ سررسید پرداخت در ترازنامه نوشته می شوند .

 

5-  طرز ارائه جمع دو طرف ترازنامه :

جمع نهائی هر ستون در طرفین ترازنامه دارای خصوصیات زیرمی باشد:

1-جمع دوطرف ترازنامه همیشه با هم مساوی می باشند.

2- جمع دو طرف ترازنامه در یک ردیف نوشته می شوند.

3- زیر جمع نهایی دو خط موازی کشیده می شود.

 

 


برچسب ها: ترازنامه حسابداری - نمودار تی - حسابداری - حسابفا - نرم افزار حسابداری آنلاین