حمایت از طرح های فناورانه مناطق محروم

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد صندوق نوآوری و شکوفایی از طرح های مناطق محروم و کمتر برخوردار حمایت ویژه ای خواهد داشت تا آنها بتوانند پروژه های دانش بنیان خود را به مرحله تجاری سازی برسانند.

به گزارش مهر، دکتر بهزاد سلطانی با بیان اینکه تعریف وزارت کشور از مناطق محروم را مبنای کار خود قرار داده ایم، خاطرنشان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی ارزیابی طرح هایی که در مناطق محروم هستند را در اولویت قرار خواهد داد و نسبت به طرح هایی که در سایر استان ها هستند سخت گیری هایی ندارد. به عنوان مثال شاید طرحی که در مناطق محروم به تصویب برسد در تهران و سایر استان ها تایید و مورد حمایت نشود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان کرد: شرکت هایی که در مناطق محروم هستند باید بیش از 70درصد فعالیت شان در همین مناطق انجام بگیرد؛ اگر شرکتی فقط در منطقه محروم به ثبت برسد و ما بقی فعالیت های شان را در تهران و استان ها انجام دهند، نمی توانند از تسهیلات طرح های فناورانه مناطق محروم برخوردار شوند.

به گفته سلطانی، تسهیلاتی که در اختیار طرح های استان ها بعد از ارزیابی قرار می گیرد با بازده ۱۱درصد است ولی برای مناطق محروم ۹درصد خواهد بود.

وی با اشاره به مواردی که صندوق نوآوری و شکوفایی از طرح های مناطق محروم حمایت کرده گفت: تاکنون دو طرح از مناطق لرستان و سیستان و بلوچستان از سوی صندوق مورد حمایت قرار گرفته است؛ بسیاری از شرکت های دانش بنیان در مناطق محروم از شرایط حمایتی صندوق نوآوری مطلع نیستند.

سلطانی با بیان اینکه همچنین دو مورد خاص در این حوزه داشتیم، گفت: بعد از زلزله کرمانشاه که از موارد خاص بود و جزو شرایط ویژه مناطق محروم محسوب می شد، دو طرح فناورانه را حمایت کرده ایم تا بتوانند محصول قابل ورود به بازار را به تولید برسانند.