hesabfa-blog-images

حسابهای انتظامی و ثبت های مرتبط با آن

عمدتا حساب های انتظامی زمانی به کار می روند که ما بخواهیم اسناد ضمانتی را به طرف حسابهای خود بدهیم یا اینکه از آنها دریافت نمائیم.این ضمانت گرفتن و دادن بدین منظور بوده که حسن انجام کار  و یا تعهد را  در بر داشته باشد.یعنی ما ضمانت می دهیم و یا ضمانت می گیریم تا اجرای صحیح و درست یک کار و تعهد را به نحوی تضمین نمائیم.حسابهای انتظامی نقش وثیقه را داشته و بار مالی ندارند و در ترازنامه منعکس نمی گردند و صرفا ذیل ترازنامه و یا در یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی افشاء خواهند شد.

انواع تضامین  :

1.     چک

2.       سفته

3.        ضمانت نامه بانکی

4.         سناد ملکی

5.          وجه نقد

انواع ضمانت یا تضامینی که میان طرف های حساب رد و بدل می گردد به شرح اشاره شده بالا می باشد و بر اساس میزان استفاده ، بیان شده است. عمدتا چک بیشتر از سایر موارد برای ضمانت استفاده می گردد. برای معاملات بزرگ و دولتی صرفا از ضمانت نامه بانکی استفاده می گردد یا اینکه یک مبلغی از تعهد یا قرارداد ، به عنوان ضمانت نگهداری می گردد.

 حسابهای انتظامی و ثبت های حسابداری مربوطه

اگر شرکت شما اقدام به دریافت اسناد انتظامی نماید ثبت حسابداری زیر صادر می گردد :

حسابهای انتظامی به نفع شرکت             بدهکار

                          طرف حسابهای انتظامی                          بستانکار

چنانچه شرکت ما اسنادی را به عنوان ضمانت پرداخت نماید در این صورت ثبت  حسابداری زیر صادر می گردد :

حسابهای انتظامی به عهده شرکت                   بدهکار

                          طرف حسابهای انتظامی                                  بستانکار

مثال الف: شرکت ........ جهت دریافت وام از بانک تجارت مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال چک ارائه نموده است.مطلوبست ثبت های حسابداری مربوطه :

ردیف

عنوان سر فصل

شرح سند

بدهکار

بستانکار

1

حسابهای انتظامی به عهده شرکت

چک شماره ......... نزد بانک تجارت

50/000/000

 

2

طرف حساب انتظامی

چک شماره ......... نزد بانک تجارت

 

50/000/000

مثال ب: شرکت .......... چک ضمانت خود را پس از تسویه وام دریافت نموده است.مطلوبست ثبت های حسابداری مربوطه :

ردیف

عنوان سر فصل

شرح سند

بدهکار

بستانکار

1

حسابهای انتظامی به نفع شرکت

چک شماره ......... نزد بانک تجارت

50/000/000

 

2

طرف حساب انتظامی

چک شماره ......... نزد بانک تجارت

 

50/000/000

مثال ج : اگر شرکت الف چکی به عنوان تضمین به شرکت ب بدهد ثبت حسابداری برای دو شرکت به چه صورتی می باشد و یا سند مالکیت شرکت که در بانک در رهن گذاشته می شود ثبت آن برای بانک و برای شرکت به چه صورتی است؟

در این صورت ثبت های حسابداری مربوط به شرح زیر می باشد :

شرکت الف  :

اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران            بدهکار

طرف حسابهای انتظامی شرکت نزد دیگران              بستانکار 

شرکت ب :

اسناد تضمینی دیگران نزد شرکت           بدهکار

طرف حسابهای انتظامی دیگران نزد شرکت              بستانکار