hesabfa-blog-images

چک برگشتی

اسناد دریافتنی اوراقی است که شخص بدهکار در قبال بدهی خود به شخص بستانکار ارائه میدهد. شخص بدهکار در این اوراق تعهد میکند مبلغ معینی را در تاریخ مشخص به شخص طلبکار پرداخت کند. حالتی که شخص بابت بدهی خود هیچ سندی ارائه نمی دهد حسابهای دریافتنی نامیده می شود.

 

نکته:

1- احتمال وصول طلب در حسابهای دریافتنی کمتر از اسناد دریافتنی است.

2- مهمترین نوع اسناد دریافتنی چک میباشد. با دریافت چک از شخصی که به ما بدهکار میباشد نوع بدهی وی از حساب دریافتنی به اسناد دریافتنی تغییر مییابد. این بدهی تا زمان وصول چک یا تسویه مبلغ بدهی وجود دارد و شخص بدهکار ملزم به پاس کردن چک و یا پرداخت وجه در قبال چک ارائه شده میباشد.

 

ماهیت اسناد دریافتنی:

مطالبات هر واحد تجاری جزئی از داراییهای آن میباشد و با توجه به اینکه داراییها دارای ماهیت بدهکار میباشند حسابهای دریافتنی و اسناد دریافتنی نیز ماهیت بدهکار دارند.

 

ثبت حسابداری اسناد دریافتنی:

امروزه در مبادلات تجاری به شکل گسترده ای از چک استفاده می‌شود به صورتی که میتوان گفت چک یکی از مهمترین اسناد مبادلات تجاری میباشد. به دلیل اهمیت موضوع، ما در این مقاله ثبتهای حسابداری مربوط به دریافت چک (اسناد دریافتنی) و مراحل گوناگون آن آموزش میدهیم.

 

مرحله اول- دریافت وجه یا چک از شرکت آلفا بابت بدهی در تاریخ 1398/01/19، در این مرحله شرکت آلفا مبلغ  30/000/000 ریال به حساب بانکی فروشنده واریز کرده و مبلغ 70/000/000 ریال طی دو فقره چک مدت دار به مبلغ 30/000/000 ریال به تاریخ 1398/01/25 و 40/000/000 ریال به تاریخ 1398/02/06 به صندوقدار شرکت ارائه داده است. در تاریخ 1398/01/19 ثبتهای زیر انجام میشود:

   موجودی نقد و بانک موجودی بانکها بانک ملت                                       30/000/000

   حسابها و اسناد دریافتنی اسناد دریافتنی تجاری نزد صندوق شرکت آلفا        30/000/000

   حسابها و اسناد دریافتنی اسناد دریافتنی تجاری نزد صندوق شرکت آلفا        40/000/000

                            حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی تجاری شرکت آلفا             100/000/000

 

 

مرحله دوم- وصول یا برگشت چکها:

در تاریخ 1398/01/25 چک 30/000/000 ریالی ارائه شده به شرکت آلفا پاس میشود .

اما چک 40/000/000 ریالی واگذار شده به حساب ما به دلیل نداشتن موجودی در تاریخ 1398/02/06 برگشت خورده و به شرکت عودت میشود. ثبت لازم در این خصوص به شرح زیر میباشد:

 

حسابها و اسناد دریافتنی اسناد برگشتی نزد صندوق شرکت آلفا              40/000/000

                                   حسابها و اسناد دریافتنی اسناد در جریان وصول                40/000/000

 

مرحله سوم- رویدادهای مرتبط با چک برگشتی:

در صورت برگشت چک ممکن است یکی از حالتهای زیر روی دهد:

 

حالت اول-  چک برگشتی به شرکت آلفا تحویل داده میشود و به ازای آن چک جایگزین دریافت می‌شود و یا مبلغ آن به حساب واریز میشود.

ثبت تحویل چک برگشتی به شرکت آلفا به شرح زیر میباشد:

 

حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی تجاری شرکت آلفا                 40/000/000

           حسابها و اسناد دریافتنی اسناد برگشتی نزد صندوق شرکت آلفا                    40/000/000

 

حالت دوم- چک برگشتی رابه شرکت آلفا تحویل می دهیم و با چک دیگر معاوضه می کنیم .

حساب ها و اسناد دریافتنی- اسناد دریافتنی تجاری- شرکت آلفا                             40/000/000

           حساب ها و اسناد دریافتنی- اسناد برگشتی نزد صندوق- شرکت آلفا                                 40/000/000